VERITY PORTFOLIO TASTING – NEW YORK, 5 AGOSTO 2014